CIWEC Hospital, Travel Medicine Centre

Kapurdhara Marg, Lainchaur, Kathmandu 44600, Nepal

+977-01-4424111/ 4424242

Kapurdhara Marg, Lainchaur, Kathmandu 44600, Nepal